Schadevergoeding


Nakoming, schadevergoeding of nadeelcompensatie, onrechtmatige overheidsdaad

De meest voor de hand liggende actie is het vorderen van nakoming van de overeenkomst. Soms echter is nakoming onmogelijk, heeft de afnemer geen vertrouwen meer in de leverancier of dienstverlening, of blijkt dat de wederpartij onherroepelijk weigert na te komen. Nakoming vergoedt voorts niet altijd alle schade.

Een vordering tot schadevergoeding kan daarom tevens in beeld komen voor de benadeelde partij.

Nadeelcompensatie is aan de orde als de overheid een schaderegeling heeft getroffen, bijvoorbeeld de gaswinning in Groningen of kas- en gewasschade bij tuinders. Een verzoek tot nadeelcompensatie mondt uit in een overheidsbesluit, zodat nadeelcompensatie deel uitmaakt van het bestuursrecht.

Onrechtmatige overheidsdaad is bijvoorbeeld aan de orde als de overheid een onrechtmatig, herroepen of vernietigd bestuursbesluit heeft genomen, of als de overheid een fout maakt als contractspartij.

Heeft u vragen of wilt u advies? 06-14550267